GARANTIE


Op alle geleverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte fabrieksgarantie.

Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen. Het niet opvolgen van de (verwerking)voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.
Leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van tapijttegelshop.nl zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van tapijttegelshop.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door tapijttegelshop.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN 

2.1 Alle aanbiedingen van tapijttegelshop.nl zijn vrijblijvend en tapijttegelshop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door tapijttegelshop.nl. tapijttegelshop.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt tapijttegelshop.nl dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN 

3.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, handeling- / en verzendkosten. Bij bestellingen onder de € 500,- zijn wij genoodzaakt verzendkosten in rekening te brengen afhankelijk van het gewicht berekent de webshop dit automatisch. Voor levering op de Waddeneilanden zijn de bezorgkosten in overleg.

3.2 Orders vanaf €500,- worden gratis bezorgd. Betaling kan geschieden á contant bij aflevering van de goederen of vooraf via de webshop, hiervoor worden rembourskosten (€50,-)in rekening gebracht. Deze kosten rekent de webshop uit afhankelijk van type bestelling en bedrag.
3.3 Betaling kan ook geschieden door storting van het totaalbedrag vooraf op onze bankrekening. Na ontvangst van betaling zullen de goederen gratis verzonden worden.
3.4 Indien betaling, ongeacht welke oorzaak, achterwege blijft en wij onze vordering ter incasso uit handen hebben gegeven zijn alle kosten hiervoor voor rekening van de afnemer met een minimum van 15% van het totaalbedrag en bent u een vertragingsrente van 2 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na melding van de prijsstijging door tapijttegelshop.nl.

ARTIKEL 4. LEVERING 

4.1 Parket- en laminaatvloeren zijn meestal uit voorraad leverbaar bij onze leveranciers. Leveringen geschieden daardoor gemiddeld binnen 2 tot 5 werkdagen.

4.2 Indien wij de producten niet kunnen afleveren door afwezigheid en/of anderszins zullen wij extra vracht- en opslagkosten in rekening brengen.

4.3 Levering van de producten geschiedt tot de eerste deur op de begane grond, indien deze met een palletwagen bereikbaar is tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.4 Bestellingen kunnen alleen uitgeleverd worden als de totale bestelling bij ons binnen is. Artikelen uit een order worden niet afzonderlijk uitgeleverd.

4.5 De maximale levertijd van de artikelen bedraagt 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

4.6 Indien een order niet compleet is afgeleverd of als de levering beschadigd is dient dit door de klant aangegeven te worden op de pakbon. Doet u dit niet dan kunt u eventuele beschadigingen of niet geleverde artikelen niet op ons verhalen.
4.7 tapijttegelshop.nl kan uw bestelling, wanneer deze bij ons binnen is, vasthouden voor bepaalde tijd. De vloer komt enkele dagen voor de door u gewenste leverdatum bij ons binnen. Kosteloos wordt de vloer 14 dagen voor u vastgehouden in het magazijn zonder stallingkosten. Na 14 dagen bedragen de stallingkosten 25 Euro per week. De maximale stalling periode bedraagt 3 maanden.

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

5.1 De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan tapijttegelshop.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

ARTIKEL 6. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID  

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Onvolkomenheden of beschadigingen dienen aangetekend te worden op de afleverbon

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft tapijttegelshop.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan tapijttegelshop.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval pas geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
6.4 Ingeval van toegekende reclamatie, het vervanging van de huidige vloer, kan in sommige gevallen door de leverancier worden geëist dat de oude vloer retour moet worden gezonden voor onderzoek in de fabriek.
6.5 In geval van omruiling zoals benoemd in artikel 6.4 dient u te zorgen dat de vloerdelen in gebonden handzame pakketten gereedstaan, indien mogelijk op een pallet. De transporteur komt de nieuwe vloerdelen bij u bezorgen en neemt de oude mee. Transportkosten voor het retourhalen van de vloer zijn in dit geval voor rekening van tapijttegelshop.nl.
6.6 tapijttegelshop.nl voorziet niet in tegemoetkommening van de legkosten of uithaalkosten bij reclamaties.

ARTIKEL 7. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE 

7.1 Voor misverstanden, verminking, vertragingen op niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en tapijttegelshop.nl, dan wel tussen tapijttegelshop.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en tapijttegelshop.nl, is tapijttegelshop.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van tapijttegelshop.nl.

ARTIKEL 8. OVERMACHT 

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft tapijttegelshop.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat tapijttegelshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan tapijttegelshop.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt

ARTIKEL 9. GARANTIE 

9.1 Op alle geleverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte fabrieksgarantie.

9.2 Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen.

9.3 Het niet opvolgen van de (verwerking)voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.
9.4 Het toekennen van garanties en eventuele voorwaarden vanuit de leverancier wordt voorzien in artikel 6.4 en 6.5 onder het hoofdstuk “Reclames en aansprakelijkheid”.

ARTIKEL 10. DIVERSEN 

10.1 Wanneer door tapijttegelshop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat tapijttegelshop.nl deze voorwaarden soepel toepast.

10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met tapijttegelshop.nl in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door tapijttegelshop.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 tapijttegelshop.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.4 Daar tapijttegelshop.nl op geen enkele wijze betrokken is bij de verwerking van de geleverde goederen is tapijttegelshop.nl op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade welke ontstaat door deze verwerking.

10.5 De door tapijttegelshop.nl geleverde goederen werken onder invloed van schommelingen in de temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid. Schade welke ontstaat door een structureel te hoge of te lage temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid valt buiten onze verantwoording en komt derhalve niet in aanmerking voor schadevergoeding.

10.6 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.7 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
10.8 Wij willen u er op wijzen dat de chauffeur uw bestelling niet naar binnen brengt. De artikelen worden geleverd tot aan waar de chauffeur kan komen met de palletwagen.
10.9 tapijttegelshop.nl behoudt zich het recht om zonder algemene kennisgeving de levering voorwaarden te wijzigen.
10.10 De legservice van onze producten wordt verzorgd door externe stoffeerders. Zij dragen zorg voor het aanleggen van uw laminaatvloer en dragen de garantie.

ARTIKEL 11 Veilig uw aankopen doen

11.1 De consument heeft het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting te annuleren.
Bij annulering moet de consument het gekochte terugzenden. De consument dient de kosten van het terugzenden zelf te betalen.
11.2 Terugzenden van ongeopende en onbeschadigde producten is mogelijk. Hiervoor worden 10% retour kosten in rekening gebracht.
De consument dient de kosten van het terugzenden zelf te betalen.
11.3 U dient binnen 5 werkdagen aan te geven of en hoeveel producten ongeveer retour komen. Retourzending dient binnen 14 dagen te hebben plaatsgevonden.
11.4 Nadat het terug gezondenen is ontvangen zal het product worden onderzocht door een deskundige. Aan de hand van dit onderzoek wordt het percentage bepaald van het aankoopbedrag dat aan de klant terugbetaald zal worden. Hierover zal de klant worden geïnformeerd
Indien de klant akkoord gaat met het aangegeven percentage, wordt het bedrag zo spoedig mogelijk overgemaakt, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen.
Indien de klant niet akkoord gaat met het aangegeven percentage blijft het product eigendom van de klant en dient de klant, voor eigen rekening, binnen een termijn van 8 werkdagen het product op de locatie van aflevering op te halen.